UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 458/QĐ-UBND công bố danh mục 177 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công của 9 sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.