Dự án đầu tư cải tạo Trường Phổ thông dân tộc nội trú Thông Nông