Họ và tên/đơn vị

Chức danh

Điện thoại

Email

Vũ Văn Dương

Giám đốc

3.852.222

giamdoc.socaobang@moet.edu.vn

Phan Văn Giáp

Phó Giám đốc

3.857.772

giapphan@gmail.com

Lục Văn Dương

Phó Giám đốc

3.855.442

lucvanduongcb@gmail.com

I. Văn phòng

   

Nguyễn Thanh Hiền

Chánh Văn phòng

3.852.791

vanphong.socaobang@moet.edu.vn

Hoàng Thanh Hải

Phó Chánh Văn phòng

3856.930

Tống Mai Hương

Phó Chánh Văn phòng

II. Phòng TCCB

   

Hoàng Việt Dũng

Trưởng phòng

3.854.392

phongtccb.socaobang@moet.edu.vn

Trương Anh Tiến

Phó Trưởng phòng

III. Phòng KHTC

   

Hoàng Thẩm Quyền

Trưởng phòng

3.850.605

phongkhtc.socaobang@moet.edu.vn

Nguyễn Thị Lan Hương

Phó Trưởng phòng

3.852.787

Bùi Quang Vinh

Phó Trưởng phòng

 

IV. Thanh tra Sở

   

Bùi Duy Tuân

Chánh Thanh tra

3.856.429

thanhtra.socaobang@moet.edu.vn

Hoàng Đàm Thanh

Phó Chánh thanh tra

Nguyễn Xuân Hiến

Phó Chánh thanh tra

V. Phòng GDMN

   

Lương Ngọc Ánh

Trưởng phòng

3.856.932

phonggdmn.socaobang@moet.edu.vn

Nguyễn Thu Hằng

Phó Trưởng phòng

VI. Phòng GDTH

   

Nông Trọng Trình

Trưởng phòng

3.856.428

phonggdth.socaobang@moet.edu.vn

Ma Vĩnh Tường

Phó Trưởng phòng

VII. Phòng GDTrH

   

Phạm Hồng Quang

Trưởng phòng

3.856.427

phonggdtrh.socaobang@moet.edu.vn

Nguyễn Thế Phong

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Sơn Hà

Phó Trưởng phòng

VIII. Phòng Khảo thí

   

Nguyễn Cao Sơn

Trưởng phòng

3.950.256

phongktkd.socaobang@moet.edu.vn

Nguyễn Tuyết Mai

Phó Trưởng phòng

 

 

IX. Phòng Giáo dục dân tộc và Công tác HSSV

   

Hà Tiến Sỹ

Trưởng phòng

 

phonggddt.socaobang@moet.edu.vn

Triệu Huỳnh Tấn

Phó Trưởng phòng

3.755.888

X. Phòng GDCMN

   

Vũ Kim Anh

Trưởng phòng

3.952.688

phonggdcn.socaobang@moet.edu.vn

Lý Trang Hòa

Phó Trưởng phòng

3.952.988

XI. Phòng GDTX

 

 

 

Nông Văn Dương

Trưởng phòng

3.852.220

 

Lục Thị Lê

Phó Trưởng phòng

phonggdtx.socaobang@moet.edu.vn