I- LÃNH ĐẠO SỞ

II- THƯỜNG TRỰC CÔNG ĐOÀN NGÀNH

II- CÁC PHÒNG BAN SỞ

1- Văn phòng Sở

2- Phòng Tổ chức cán bộ

3- Phòng Kế hoạch tài chính

4- Thanh tra Sở

5- Phòng KT & KĐCLGD

6- Phòng GD Mầm non

7- Phòng GD Tiểu học

8- Phòng GD Trung học

9- Phòng GDCN GDTX

10.Phòng Công tác học sinh, sinh viên