1. Chức năng:
Văn phòng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ở địa phương về một số lĩnh vực công tác chủ yếu được phân công: tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; tham mưu, tổng hợp; điều phối hoạt động các phòng thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch công tác của Lãnh đạo Sở; thực hiện công tác hành chính-quản trị; thi đua, khen thưởng, truyền thông và công tác khác do Lãnh đạo Sở phân công.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Chủ trì, phối hợp tổ chức dự thảo quyết định, chỉ thị về một số nhiệm vụ công tác lĩnh vực GDĐT ở địa phương trình UBND tỉnh;  
2.2. Chủ trì, phối hợp Thanh tra, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch – Tài chính, Chính trị tư tưởng, Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục và các phòng chuyên môn (gọi tắt là các phòng Sở) chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.
2.3. Xây dựng và tổ chức hoạt động  của cơ quan Sở theo quy định hiện hành của Nhà  nước và Quy chế làm việc của cơ quan, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động, nề nếp trong các hoạt động của cơ quan Sở.  
2.4. Xây dựng chương trình, kế hoạch, lịch công tác định kỳ, hàng năm của Sở, ngành; Tổng hợp tình hình, thực hiện thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục của tỉnh, của các đơn vị trực thuộc Sở với UBND tỉnh và Bộ GDĐT.  
2.5. Chủ trì triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công tác hành chính – quản trị, đảm bảo các điều kiện làm việc, hoạt động của cơ quan Sở GDĐT theo quy định
- Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý của Sở theo nhiệm vụ công tác được lãnh đạo Sở phân công. 
- Quản lý về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao của cơ quan Sở theo quy định của pháp luật và UBND tỉnh. 
- Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí tại cơ quan Sở.
- Phối hợp với phòng KT&KĐCLGD thực hiện cấp phát các loại phôi văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý theo qui định của pháp luật và theo phân công của Giám đốc Sở. 
2.6. Chủ trì, phối hợp các phòng Sở tổ chức, xây dựng, nhân điển hình tiên tiến và thực hiện công tác thi đua khen thưởng về giáo dục ở địa phương.
2.7. Chủ trì, phối hợp tổ chức các nhiệm vụ công tác truyền thông về GDĐT ở địa phương bao gồm: truyền thông trên trang thông tin điện tử của Sở GDĐT; truyền thông với Bộ GDĐT, với cơ quan Báo – Đài địa phương; với các đơn vị cơ sở trong ngành.
2.8. Chủ trì, phối hợp với Công đoàn Ngành, các phòng Sở, đơn vị trực thuộc Sở và phòng GDDT cập nhật tin, bài viết, văn bản lên trang thông tin điện tử (Portal) của Sở kịp thời, chính xác, đúng quy định. 
2.9. Kiến nghị với Giám đốc quyết định xử lý những vấn đề phát sinh thuộc chức năng của Văn phòng Sở.
2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao theo quy định của pháp luật.
II. TỔ CHỨC CẦN BỘ

. Chức năng: 
- Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; chế độ chính sách, đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức, nhân viên của ngành GDĐT theo phân cấp; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tham gia công tác xây dựng đảng, các tổ chức, đoàn thể quần chúng trong ngành GDĐT. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các cơ sở trực thuộc Sở theo phân cấp quản lý.

2.2. Chủ trì, phối hợp với các phòng Sở và đơn vị liên quan trình Giám đốc hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, quản lý nhà nước, lý luận chính trị cho công chức, viên chức của các phòng Sở, các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; tham gia tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.2.4. Hướng dẫn các phòng Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở xác định vị trí việc làm, số người làm việc; tổng hợp vị trí việc làm, số người làm việc, cơ cấu công chức, viên chức của cơ quan Sở, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục vị trí việc làm, số người làm việc, cơ cấu công chức, viên chức đối với cơ quan Sở, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

2.5. Thực hiện việc tuyển dụng, kiểm tra việc sử dụng, hợp đồng, điều động, luân chuyển, biệt phái công chức, viên chức theo phân cấp quản lý; phối hợp các ngành và đơn vị liên quan tham mưu và hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động của toàn ngành.

2.6. Thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động của các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở và công chức của Sở GDĐT theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật.

2.7. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý của cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.

2.8. Tham mưu Giám đốc:

- Quyết định hoặc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền về cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định phân cấp quản lý và quy định của pháp luật.

- Quyết định phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức đúng cơ cấu, có phẩm chất, trình độ, năng lực để hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.

- Quyết định và kiểm tra việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự của các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

- Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức chuyên môn giúp việc và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GDĐT.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND tỉnh ban hành các quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở GDĐT, các Phòng GDĐT thuộc UBND cấp huyện.

- Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các tổ chức thuộc cơ quan Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở theo quy định hiện hành; xử lý kỷ luật công chức thuộc Sở và viên chức quản lý theo quy định hiện hành về kỷ luật công chức, viên chức.

- Công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được UBND tỉnh giao cho Sở GDĐT trên địa bàn tỉnh 

- Phối hợp với Sở Nội vụ Lâm Đồng xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và quyết định số biên chế công chức hàng năm của Sở GDĐT, bảo đảm đủ biên chế công chức theo vị trí việc làm để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở, tham mưu cho giám đốc Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, chuyển đổi loại hình các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài) thuộc phân cấp của Sở gồm: Trường cao đẳng sư phạm; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp trung học phổ thông; trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh; trung tâm ngoại ngữ, tin học; trường, lớp dành cho người khuyết tật và các cơ sở giáo dục trực thuộc khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở (không bao gồm trường cao đẳng sư phạm) theo quy định của Bộ GDĐT.

- Chủ trì phối hợp với các phòng liên quan thực hiện công tác xây dựng và phát triển đảng, công tác bảo vệ nội bộ trong ngành giáo dục.

- Thỏa thuận với cấp ủy, UBND cấp huyện về bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở theo phân cấp quản lý cán bộ.

2.9. Phối hợp với các phòng có liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về giáo dục trong việc bảo đảm các điều kiện thành lập trường, hoạt động giáo dục, mở ngành đào tạo đối với các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn theo quy định của Bộ GDĐT. 

2.10. Phối hợp với Thanh tra Sở và các phòng liên quan thực hiện cải cách hành chính; công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị có liên quan đến công tác tổ chức và cán bộ theo quy định của pháp luật.

2.11. Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu nhân sự cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành; thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác tổ chức và cán bộ. Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành GDĐT.

2.12. Kiến nghị với Giám đốc quyết định xử lý những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực TCCB được giao.

2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao theo quy định của pháp luật.

2.2. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn Sở xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục thường xuyên; đề xuất các chủ trương, biện pháp, xây dựng chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch nhằm phát triển và nâng cao chất lượng xoá mù chữ, chương trình GDTX cấp THCS, THPT; công tác GDTX đối với các lĩnh vực, các ngành, đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người nhằm nâng cao dân trí và đào tạo nguồn nhân lực.
Chủ trì tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn các phòng GDĐT, trung tâm GDTX cấp tỉnh và các trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện thực hiện Luật Giáo dục, các điều lệ, quy chế, các quy định của Bộ GDĐT, của UBND tỉnh và của Sở GDĐT về tổ chức quản lý hệ thống GDTX, về thực hiện chương trình kế hoạch đào tạo, nội dung,  phương pháp dạy học, đánh giá, xếp loại hoạt động của các trung tâm GDTX; chủ trì tham mưu phối hợp với các đơn vị hữu quan thực hiện quản lý nhà nước về GDTX đối với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị tham gia GDTX trên địa bàn theo phân cấp của UBND tỉnh.
2.3. Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng và tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên; tổ chức bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, CBQL sau khi được phê duyệt.

2.4.  Chỉ đạo phong trào thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, đúc kết và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm về giáo dục thường xuyên: mô hình trung tâm học tập cộng đồng, cộng đồng học tập, xây dựng xã hội học tập.

2.5. Chủ trì thẩm định kế hoạch, đề án thành lập, cấp phép và thu hồi giấy phép hoạt động, kiểm tra hoạt động của các trung tâm tin học, ngoại ngữ, trung tâm tư vấn du học, hoạt động giáo dục kỹ năng sống.

2.6. Chủ trì, phối hợp với các phòng ban chỉ đạo: công tác tuyển sinh ĐH, CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên; đào tạo theo địa chỉ sử dụng; thẩm định việc liên kết đào tạo, đào tạo liên thông; kiểm tra việc thực hiện liên kết đào tạo, cấp phát văn bằng chứng chỉ; đề xuất, hướng dẫn thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục đào tạo được giao theo quy định của pháp luật và UBND tỉnh.

2.7. Làm đầu mối của Sở để xây dựng kế hoạch phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin và chỉ đạo nhiệm vụ CNTT từng năm học. Tổ chức triển khai các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành.

2.8. Nghiên cứu tham mưu và xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT về an toàn và bảo mật dữ liệu, quản lý hệ thống  thông tin, cơ sở hạ tầng của ngành; tư vấn, hỗ trợ thiết kế website giáo dục, quản trị mạng, nâng cấp thiết bị, phần mềm, dịch vụ bảo trì, sửa chữa thiết bị và các hoạt động về ứng dụng công nghệ thông tin; sử dụng thiết bị công nghệ và xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBQL, giáo viên về ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý và giảng dạy.

2.9. Nghiên cứu, thẩm định và tham mưu Giám đốc Sở về việc trang bị các phần mềm, thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin cho cơ quan Sở và các cơ sở giáo dục. 

 2.10. Tổ chức thực hiện việc sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, báo cáo toàn diện hoặc chuyên đề về giáo dục không chính quy; đảm bảo thông tin hai chiều thường xuyên, kịp thời.

2.11. Phối hợp với phòng KT&KĐCLGD: xây dựng các quy định, văn bản hướng dẫn về KT&KĐCLGD thuộc lĩnh vực giáo dục thường xuyên, tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện các kỳ thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh, thi chọn học sinh giỏi, các kỳ thi kiểm định trình độ chuyên môn đối với giáo viên; Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban có liên quan tham mưu hướng dẫn, kiểm tra, xét duyệt, xử lý kết quả tuyển sinh GDTX cấp THPT; Tổ chức thi chọn giáo viên dạy giỏi ngành học giáo dục thường xuyên; phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trung tâm giáo dục thường xuyên.

2.12. Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất, toàn diện hoặc chuyên đề đối với các phòng GDĐT, các cơ sở GDTX cấp tỉnh, cơ sở  GDNN-GDTX cấp huyện trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các Sở, ban, ngành xếp hạng các trung tâm GDTX cấp tỉnh, GDNN-GDTX cấp huyện.

2.13. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Hội Khuyến học tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng và phát triển trung tâm học tập cộng đồng, cộng đồng học tập nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng xây dựng xã hội học tập. 

2.14. Kiến nghị với Giám đốc quyết định xử lý những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực được giao và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao theo quy định của pháp luật.

 

1. Chức năng: 

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng là đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách tỉnh; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, tài chính, kế toán, đất đai, tài sản công, các dự án và công tác thống kê toàn ngành giáo dục đào tạo.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Chủ trì, phối hợp các bộ phận, đơn vị liên quan xây dựng quy hoạch mạng lưới các trường mầm non, phổ thông, chuyên nghiệp trong toàn tỉnh; quy hoạch tổng thể phát triển giáo dục đào tạo của tỉnh trình Giám đốc xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

2.2. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan trình Giám đốc các văn bản hướng dẫn địa phương xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo hàng năm, kế hoạch trung hạn và dài hạn, trong đó có các chương trình mục tiêu phát triển giáo dục phù hợp kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. Tổng hợp và trình Giám đốc phê duyệt kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo hàng năm, kế hoạch trung hạn và dài hạn, kế hoạch và dự toán ngân sách giáo dục hàng năm gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để trình UBND tỉnh.

2.3. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, trên cơ sở quy định của Chính phủ trình Giám đốc dự thảo mức thu học phí, lệ phí… của các cơ sở giáo dục đào tạo để UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

2.4. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục toàn tỉnh và thực hiện kế hoạch, sử dụng ngân sách của các đơn vị trực thuộc.

2.5. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ, các phòng ban, đơn vị liên quan thẩm định điều kiện thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các đơn vị trực thuộc Sở hoặc được phân cấp cho Sở quản lý để tham mưu cho Giám đốc trình cấp có thẩm quyền quyết định.

2.6. Thực hiện nhiệm vụ của Sở GDĐT là một đơn vị dự toán cấp 1 và kế toán hành chính sự nghiệp thuộc ngân sách tỉnh. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở công tác lập và thực hiện dự toán thu, chi ngân sách hàng năm; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trình Giám đốc phương án phân bổ, giao và điều chỉnh dự toán cho các đơn vị trực thuộc trên cơ sở quyết định giao dự toán của Chủ tịch UBND tỉnh. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Chủ trì công tác xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước đối với các đơn vị trực thuộc. Tổng hợp quyết toán thu, chi ngân sách hàng năm; công khai dự toán, báo cáo quyết toán hàng năm theo quy định.

2.7. Phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị trực thuộc; kiến nghị với Giám đốc xử lý những vi phạm cụ thể trong quản lý tài chính theo quy định của pháp luật.

2.8. Tham mưu cho Giám đốc Sở các văn bản về cơ chế, chính sách tài chính, kế toán trong ngành GDĐT; các chế độ, định mức chi tiêu tài chính. Hướng dẫn các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở GDĐT triển khai thực hiện các quy định của nhà nước về tài chính, kế toán, kiểm toán, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và thực hiện chính sách thuế của nhà nước.

2.9. Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ quản đối với tài sản công đã giao cho các đơn vị trực thuộc quản lý; đề xuất các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đủ điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp; hướng dẫn đăng ký đất đai và tài sản nhà nước với cơ quan nhà nước, xử lý và đề xuất xử lý các tài sản công theo thẩm quyền; kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện các quy chế của nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai, tài sản công, tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng đất đai, các loại tài sản công để báo cáo các cơ quan nhà nước theo quy định.

2.10. Xây dựng cơ sở dữ liệu, xử lý khai thác các số liệu, dữ liệu liên quan đến công tác đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thư viện trường học, thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về lĩnh vực cơ sở vật chất, thư viện trường học, thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo của lãnh đạo Sở;

2.11. Quản lý đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em và các phần mềm trong lĩnh vực GDĐT; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở vật chất, đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình, dự án về cơ sở vật chất, thiết bị trường học và các phần mềm cho các đơn vị trực thuộc; Chủ trì, phối hợp các phòng liên quan xây dựng kế hoạch mua sắm và tham mưu phương án phân bổ trang thiết bị, phần mềm dạy học hàng năm; Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm về đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em và các phần mềm; Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư trong lĩnh vực xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em và các phần mềm; 

2.12. Hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra việc thực hiện quy chế ba công khai trong các nhà trường và cơ sở giáo dục;

2.13. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục ở địa phương;

2.14. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý sử dụng tài sản, thiết bị trường học cho các đơn vị trực thuộc;

2.15. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Giám đốc trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật viên chức làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;

2.16. Giúp Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về thống kê GDĐT trong toàn ngành:

- Hướng dẫn và chỉ đạo các phòng GDĐT, các nhà trường và cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện báo cáo thống kê theo đúng quy định;

- Tổng hợp và phân tích số liệu thống kê định kỳ: hàng năm, 5 năm, 10 năm; lập và quản lý cơ sở dữ liệu của toàn ngành phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch; thực hiện báo cáo định kỳ và hàng năm theo quy định;

- Hướng dẫn nghiệp vụ thống kê cho các phòng GDĐT, các nhà trường và cơ sở giáo dục trực thuộc; 

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê, kế toán và quản lý thiết bị, thư viện.

2.17. Giúp Giám đốc quản lý các dự án, các công trình do Sở GDĐT làm chủ đầu tư; 

2.18. Tham mưu cho Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước các dự án, chương trình mục tiêu, công tác xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất trường học thuộc thẩm quyền quản lý của Sở GDĐT;

2.19. Thực hiện công tác kế toán kinh phí chi sự nghiệp ngành; phối hợp Văn phòng thực hiện công tác đầu tư, mua sắm, sửa chữa, quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công của Văn phòng Sở;

2.20. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch với UBND tỉnh và Bộ GDĐT; chủ trì, phối hợp với Văn phòng thống nhất cơ sở dữ liệu để cung cấp cho các phòng Sở, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của Giám đốc Sở.

2.21. Phối hợp với Thanh tra Giáo dục và các phòng liên quan thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị có liên quan đến lĩnh vực kế hoạch, tài chính theo quy định của pháp luật.

2.22. Kiến nghị Giám đốc quyết định xử lý những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực Kế hoạch – Tài chính.

2.23. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao theo quy định của pháp luật.

IV. THANH TRA SỞ
  1. Chức năng:
- Giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện và giúp Giám đốc thực hiện việc quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
- Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ. 
- Thanh tra Sở có con dấu và tài khoản riêng.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra giáo dục thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở. 
2.2. Thực hiện thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, các Phòng GDĐT về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, quy chế chuyên môn, việc thực hiện chính sách đối với người học, các điều kiện đảm bảo của các cơ sở giáo dục công lập; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ, kiểm định chất lượng giáo dục; công tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ, xây dựng xã hội học tập ở địa phương, hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật và các hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. 
2.3. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao. Phối hợp  kiểm tra việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật 
2.4. Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở. 
2.5. Tham gia giám sát hoạt động thanh tra và các hoạt động chuyên môn do Giám đốc Sở giao.
2.6. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của sở khi cần thiết. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.
2.7. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật .
2.8. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
2.9. Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc sở và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở.
2.10. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của sở.
2.11. Chủ động kiến nghị với Giám đốc quyết định xử lý những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực Thanh tra Sở phụ trách.
2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao theo quy định của pháp luật.

v. PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

1. Chức năng:
- Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (KT&KĐCLGD) trong phạm vi toàn tỉnh theo quy định của Bộ GDĐT và Ủy ban nhân dân tỉnh. 
- Thực hiện các dịch vụ công về KT&KĐCLGD thuộc phạm vi và trách nhiệm của Sở GDĐT.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở, các đơn vị có liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn, tổ chức các kỳ thi và xét tốt nghiệp, tuyển sinh: xét tốt nghiệp THCS, thi THPT quốc gia, thi nghề phổ thông; thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh; thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia; thi tốt nghiệp Tiếng Pháp; tuyển sinh vào lớp 10. Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ, Tiếng dân tộc.
2.2. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở tổ chức thực hiện, quản lý và chịu trách nhiệm về việc xác nhận, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận thuộc phạm vi trách nhiệm của Phòng KT&KĐCLGD theo quy định của pháp luật và theo phân công của Giám đốc.
2.3. Chủ trì hướng dẫn các phòng GDĐT, các cơ sở GDMN, phổ thông và giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp trên địa bàn thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ GDĐT.
2.4. Tham gia đánh giá công tác thi đua của các phòng GDĐT huyện, thành phố, các trường và đơn vị trực thuộc Sở.
2.5. Chủ trì phối hợp các đơn vị, phòng ban có liên quan thực hiện chương trình đánh giá quốc gia, quốc tế (PISA).
2.6. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; ứng dụng công nghệ, thông tin trong công tác quản lý và thi. 
2.7. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất lĩnh vực được lãnh đạo Sở giao.
2.8. Kiến nghị với Giám đốc quyết định xử lý những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực KT&KĐCLGD.
2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao theo quy định của pháp luật./.

VI. PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON

1. Chức năng:
 Phòng Giáo dục Mần non (GDMN) giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về GDMN.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Trình Giám đốc Sở GDĐT ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về GDMN.

2.2. Chủ trì hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, tham gia thanh tra công tác chuyên môn, nghiệp vụ các nhà trường và cơ sở GDMN; công tác quản lý nhà nước về GDMN của các phòng GDĐT trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển trường, lớp mầm non đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch; công tác tuyển sinh; công tác thiết bị trường học, đồ dùng và đồ chơi trẻ em; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, dinh dưỡng; công tác chỉ đạo xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; công tác giáo dục hòa nhập trẻ mầm non khuyết tật; Hướng dẫn các nội dung về tổng kết, tuyên truyền và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm, kiến thức khoa học về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, hội thi, hội diễn, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, văn nghệ, thể dục thể thao liên quan đến ngành học mầm non theo quy định của Bộ GDĐT và phân cấp của UBND tỉnh.

2.3. Chủ trì, phối hợp với các phòng Sở đề xuất, hướng dẫn thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực GDMN theo quy định của pháp luật và UBND tỉnh; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập của bậc học mầm non.

2.4. Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển GDMN trên địa bàn; kiểm tra việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở GDMN theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo việc khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, góp phần đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục và kiểm tra đánh giá trong ngành học mầm non.

2.5. Phối hợp với Thanh tra Sở và các phòng liên quan thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị có liên quan đến ngành học mầm non theo quy định của pháp luật.

2.6. Phối hợp với phòng GDTrH, GDTH triển khai công tác phổ cập GDMN theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung về giáo dục dân tộc liên quan đến GDMN.

2.7. Phối hợp với phòng GDTX xây dựng nội dung, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hàng năm cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường và giáo viên mầm non.

2.8. Phối hợp với phòng KT&KĐCLGD chỉ đạo việc kiểm định và công khai chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo chất lượng GDMN theo quy định của Bộ GDĐT.

2.9. Phối hợp với phòng TCCB xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non. Hướng dẫn việc tổ chức đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên mầm non theo Chuẩn của Bộ GDĐT; tham gia đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

2.10.  Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách trung hạn và hàng năm cho GDMN; Xây dựng văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác cơ sở vật chất, thiết bị, đồ chơi trẻ em thuộc GDMN. 

2.11. Kiến nghị Giám đốc quyết định xử lý những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực do Phòng GDMN được giao.

2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao theo quy định của pháp luật.

VII. PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC

1. Chức năng: 

     Phòng Giáo dục Tiểu học (GDTH) giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về GDTH.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Chủ trì hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về GDTH của các phòng GDĐT về việc thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, phương pháp giảng dạy, học tập, đánh giá chất lượng quản lý, chất lượng dạy, học, các hoạt động giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống và các hoạt động khác; công tác thiết bị, thư viện; triển khai các chương trình, dự án về GDTH; công tác tổ chức học hoà nhập cho học sinh tiểu học khuyết tật; các kỳ thi, hội thi, công tác Đội, Sao nhi đồng và các hoạt động giáo dục khác liên quan đến bậc Tiểu học theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

2.2. Chủ trì, phối hợp với các phòng Sở đề xuất, hướng dẫn thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực GDTH theo quy định của pháp luật và UBND tỉnh; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy và học của bậc GDTH.

2.3. Chủ trì, phối hợp với các phòng Sở tham mưu Giám đốc quyết định việc cấp, thu hồi giấy phép hoạt động; hướng dẫn, kiểm tra, phối hợp thanh tra hoạt động giáo dục của các cơ sở GDTH có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2.4. Xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn năm học, học kỳ và phân công các thành viên trong phòng thực hiện kế hoạch đã đề ra. Tổ chức sơ kết học kỳ, tổng kết năm học, các chuyên đề của cấp tiểu học. Triển khai kế hoạch kiểm tra chuyên đề GDTH theo kế hoạch của cấp tiểu học với các đơn vị trực thuộc Sở.

2.5. Hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở giáo dục tiểu học và loại hình lớp ghép, thực hiện chương trình giáo dục kỹ năng sống, các nội dung giáo dục đặc thù, vùng dân tộc thiểu số.

2.6. Hướng dẫn việc đổi mới chương trình tiểu học, phương pháp giảng dạy, học tập và tổ chức biên tập, triển khai các tài liệu bồi dưỡng, hướng dẫn giảng dạy, học tập, theo dõi giảng dạy, học tập theo quy định của Bộ và Sở; tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn; bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tiểu học; tổ chức các cuộc thi, hội thi, giao lưu theo quy định.

2.7. Phối hợp với các phòng Sở:

- Phối hợp Văn phòng Sở theo dõi triển khai thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, đúc kết và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy giáo dục tiên tiến của các giáo viên, các loại hình trường lớp. 

- Phối hợp các phòng Sở, Thanh tra Sở và các đơn vị, cơ quan liên quan tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác quản lý GDTH, công tác quản lý dạy thêm học thêm của các Phòng GDĐT, các nhà trường và cơ sở GDTH.

- Phối hợp Phòng Kế hoạch – Tài chính hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác xây dựng trường tiểu học chuẩn quốc gia, hướng dẫn theo dõi kế hoạch phân phối, bảo quản, sử dụng các thiết bị, đồ dùng dạy học, sách giáo khoa, cơ sở vật chất  và các tài liệu hồ sơ theo quy định, công tác thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp tiểu học đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

- Phối hợp Phòng GDTrH hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, công tác phổ cập giáo dục tiểu học; triển khai thực hiện Đề án ngoại ngữ dành cho học sinh tiểu học. Công tác giáo dục dận tộc. 

- Phối hợp Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng GDTX xây dựng triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; hướng dẫn việc phân loại đánh giá chất lượng chuyên môn, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học theo quy định của Bộ GDĐT. 

- Phối hợp với Phòng Chính trị, tư tưởng và các ngành có liên quan triển khai thực hiện công tác Y tế trường học, vệ sinh trường học; an toàn thực phẩm; kết hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để hướng dẫn công tác Đội trong nhà trường.

2.8. Phối hợp các phòng Sở thực hiện sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và báo cáo chuyên đề, đột xuất cho lãnh đạo Sở, UBND tỉnh và Bộ GDĐT.

2.9. Kiến nghị với Giám đốc quyết định xử lý những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực Phòng GDTH được giao.

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao theo quy định của pháp luật.

VIII. PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

1. Chức năng:
- Tham mưu giúp Giám đốc Sở GDĐT thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học (gồm cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông) và các trường chuyên biệt (gồm trường Chuyên và trường DTNT cấp tỉnh).
- Tham mưu cho Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học. 
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Chủ trì, phối hợp với các phòng Sở tham mưu giúp Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc trình HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về giáo dục trung học.
2.2. Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục trung học đã ban hành.
2.3. Hướng dẫn, kiểm tra Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố thuộc tỉnh trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học.
2.4. Quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của mọi loại hình trường, lớp thuộc giáo dục trung học; theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình về giáo dục trung học trong tỉnh qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục trung học.
2.5. Chủ trì, phối hợp với các phòng Sở, cơ quan và đơn vị liên quan trực thuộc Sở:
- Xây dựng kế hoạch trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng bảo quản các thiết bị, phương tiện phục vụ dạy - học và hoạt động thư viện trường học; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập bậc trung học.
- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc dạy và học, việc kiểm tra đánh giá các môn học và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Chỉ đạo, hướng dẫn các trường THPT chuẩn bị kiến thức - kỹ năng cho việc tham gia các kì thi trong tỉnh và quốc gia.
- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục dân tộc, giáo dục thể chất, an ninh quốc phòng, nghề phổ thông.
- Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong giáo dục; tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của ngành; quản lý công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ trong các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ của học sinh. 
2.6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục; xây dựng các văn bản chỉ đạo các loại hình trường, lớp; chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng, đánh giá, công nhận trường trung học (THCS, THPT) đạt chuẩn quốc gia theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
2.7. Chủ trì, phối hợp với các phòng Sở đề xuất, hướng dẫn thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục trung học theo quy định của pháp luật và UBND tỉnh. Chủ trì chỉ đạo và đánh giá các địa phương trong việc quản lý các trường trung học có sự tham gia đầu tư, liên kết của tổ chức, cá nhân nước ngoài.
2.8. Chủ trì hoặc tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến giáo dục trung học.
2.9. Chủ trì thực hiện quy định dạy thêm, học thêm; phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật và các nhiệm vụ năm học có liên quan đến trung học, trong đó có thanh tra việc thực hiện quy định dạy thêm, học thêm đối với bậc Trung học. 
2.10. Phối hợp với các phòng chức năng và các cơ quan liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện công tác ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường trong trường trung học. Chủ trì chỉ đạo và đánh giá các trường THCS, THPT trong việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong dạy học và bảo vệ môi trường liên quan đến giáo dục trung học.
2.11. Phối hợp với Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trung học trình Giám đốc ban hành; tham gia chỉ đạo, hướng dẫn các kỳ thi liên quan đến giáo dục trung học và công tác kiểm định chất lượng giáo dục trung học. Chủ trì chỉ đạo và đánh giá công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trung học của các địa phương.
2.12. Phối hợp với Phòng TCCB, GDTX hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng chuẩn Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên giáo dục trung học; xây dựng nội dung, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên và tổ chức bồi dưỡng hàng năm cho đội ngũ giáo viên bậc Trung học.
2.13. Phối hợp với Phòng KHTC, Văn phòng và Thanh tra Sở hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trung học trên địa bàn, kiểm tra việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trung học công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.
2.14. Chủ trì giúp Giám đốc:
- Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, các ban, ngành, các tổ chức xã hội và các địa phương trong việc tổ các hoạt động giáo dục thể chất, ngoại khoá, công tác giáo dục quốc phòng – an ninh.
- Quyết định việc cấp, thu hồi giấy phép hoạt động; phối hợp thanh tra hướng dẫn, kiểm tra hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục bậc Trung học có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
2.15. Tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng, hướng dẫn giảng dạy, ôn tập cho giáo viên, học sinh bậc Trung học trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên Trung học theo nội dung, chương trình của Bộ và của Sở ban hành.
2.16. Tổ chức xây dựng, nhân điển hình tiên tiến và phối hợp với các phòng liên quan thực hiện công tác đánh giá thi đua, khen thưởng các đơn vị trực thuộc, các phòng GDĐT theo quy định.
2.17. Kiến nghị Giám đốc quyết định xử lý những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực do Phòng Giáo dục Trung học được giao.
2.18. Thực hiện các nhiệm khác do Giám đốc giao theo quy định của pháp luật.

IX. PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - CHUYÊN NGHIỆP
1. Chức năng:

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục thường xuyên, bao gồm: công tác xoá mù chữ, GDTTSKBC; chương trình GDTX cấp THCS, THPT; Tin học – Ngoại ngữ ngoài nhà trường; giáo dục kỹ năng sống; bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng; các hình thức vừa học vừa làm, tự học có hướng dẫn; hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, bồi dưỡng thường xuyên và xây dựng xã hội học tập.

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác: liên kết đào tạo, phối hợp mở mã ngành đào tạo theo quy định của Bộ GDĐT; công tác tuyển sinh Đại học, cao đẳng nhóm ngành sư phạm; đào tạo liên thông; đào tạo theo địa chỉ; hoạt động tư vấn du học.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn tham mưu Giám đốc tổng hợp báo cáo Bộ GDĐT, UBND tỉnh về đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm GDTX cấp tỉnh, các cơ sở giáo dục khác trực thuộc Sở theo Chuẩn của Bộ GDĐT; đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức quản lý.

X. PHÒNG GDDT& CTHSSV

1. Chức năng:
Phòng Chính trị, tư tưởng giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác chính trị, tư tưởng trong ngành giáo dục theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GDĐT và quy định của pháp luật.
Giúp giám đốc thực hiện công tác học sinh, sinh viên; hoạt động giáo dục thể chất ngoại khoá, phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ; hoạt động Đoàn, Hội, Đội và công tác y tế học đường, vệ sinh nước sạch trên địa bàn tỉnh
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị thuộc Sở;
- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan;
- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tham mưu định kỳ 6 tháng, hàng năm tiến hành kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
2.2. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, hướng dẫn công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống đối với học sinh - sinh viên và người học trong toàn ngành; công tác học sinh - sinh viên; hoạt động giáo dục thể chất ngoại khoá; công tác y tế trường học; công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an ninh, an toàn trường học, an toàn giao thông và xây dựng môi trường giáo dục tiến bộ, lành mạnh.
2.3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác an toàn giao thông và công tác an ninh trật tự trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, gồm:
- Công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
- Công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục.
- Công tác phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với HSSV. 
- Công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú. 
2.4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác y tế trường học, công tác Chữ thập đỏ trường học và hoạt động nhân đạo, từ thiện, tổ chức trao tặng học bổng...
2.5. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo, hướng dẫn các công tác: Tư vấn tâm lý học đường; hoạt động ngoài giờ lên lớp và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật...
2.6. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với Tỉnh đoàn chỉ đạo, hướng dẫn công tác Đoàn, Đội, Hội trong trường học và phong trào, thanh thiếu niên.
2.7. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo hướng dẫn về về tăng cường sự phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục HSSV.
2.8. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng các ngày lễ lớn, các hoạt động kỷ niệm.
2.9. Kiến nghị với Giám đốc quyết định xử lý những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực Phòng CTTT được giao.
2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao theo quy định của pháp luật.