Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ:Số 035- Đường Bế Văn Đàn - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng
Điện thoại (Văn thư): 02603.852223  
( Một cửa): 0206.3858.959
Fax:   0206.3853.680
Website: http://socaobang.edu.vn; sogiaoduc.caobang.gov.vn