- 0206.3856.930; 0961.821.111 - Tiếp nhận phản ánh kiến nghị liên quan đến các hoạt động giáo dục & đào tạo.

- 0206.3859.959 - Bộ phận một cửa (Giải đáp, hướng dẫn thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính)

- Email tiếp nhận ý kiến: vanphong.socaobang@moet.edu.vn