- 0206.3856.930 - Tiếp nhận phản ánh kiến nghị liên quan đến các hoạt động giáo dục & đào tạo.

- 0206.3859.959 - Bộ phận một cửa